My Image

Privacyverklaring en Disclaimer


Privacyverklaring 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over  uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.  Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn of die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener of die u zelf aanlevert. 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:  

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. 
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 

Als uw behandelend therapeut heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin geheimhouding is geregeld. U mag de gegevens inzien, verbeteren, laten verwijderen en meenemen (dataportabiliteit).  

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:  

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
 • Voor het bestellen van Chinese kruiden en/of supplementen bij de Natuurapotheek. 
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 
 • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
 • Voor het geanonimiseerd gebruik ten behoeve van opleidingsdoeleinden (tijdens stages of in mijn lessen als docent). 

Naam, adres, woonplaats en geboortedatum worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 15 jaar bewaard. De gegevens worden 15 jaar na de laatste behandeling automatisch verwijderd. U heeft het recht deze gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen.  Als u een klacht heeft over hoe ik omga met persoons- en medische gegevens en wij komen hier samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Privacy op uw factuur 

Op de factuur/zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.  

 • Uw naam, adres en woonplaats en geboortedatum 
 • De datum van de behandeling 
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘Behandeling Acupunctuur’ 
 • De kosten van het consult en/of Chinese kruiden of supplementen 
 • De naam van uw zorgverzekeraar en uw verzekeringsnummer

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig of juist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld of gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.  Alle aansprakelijkheid, voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen, wordt uitgesloten. Ook wordt aansprakelijkheid uitgesloten voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.  Het is verboden auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de nadrukkelijke toestemming van Qi Centraal. Inbreuken op het auteursrecht zullen burgerlijk en strafrechtelijk worden vervolgd.

Contactgegevens

Qi-Centraal
Coen Balduk
Westerwal 16
4101 ES Culemborg
info@qi-centraal.nl

KvK 30282381

Social Media

Links